SUNDAHEM SE:s KUNDREGISTER 

Utformat 1.4.2018

 

1. Registeransvarig

Namn: Sundahem Sverige AB

Fo-nummer: 559102-3410

Adress: Cirkelgatan 18

Postnummer: 78172

Postort: BORLÄNGE

Telefonnummer: 0102070790

e-postadress: info@sundahem.se

 

2. Handläggare av registerärenden

Företag: Sundahem Sverige AB

Namn: Jim Kinnunen

Adress: Cirkelgatan 18

Postnummer: 78172

Postort: BORLÄNGE

Telefonnummer: 0102070790

e-postadress: jim.kinnunen@sundahem.se

 

3. Syftet med behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas vid administrering, skötsel, analys och utveckling av kundrelationer och andra personliga kontakter. Förutom för kundkommunikation kan registeransvarig och andra företag som vid respektive tillfälle ingår i samma koncern utnyttja personuppgifter vid marknadsföring, inklusive direktmarknadsföring. Med hjälp av de registrerade uppgifterna gör man med syftet att uppnå en marknadsföring som är intressant för den registrerade en riktad marknadsföring genom analys av personuppgifter. Därtill kan personuppgifter användas av registeransvarig och andra företag som vid respektive tillfälle ingår i samma koncern för att utveckla deras affärsverksamhet och för utveckling av verksamhet.

4. Registrets datainnehåll

Följande personuppgifter och ändringar av dessa kan behandlas i registret: grundläggande personuppgifter, dvs. namn, kontaktuppgifter (postadress, telefonnummer, e-postadress), samt kön, uppgifter om kundrelationen och andra personliga kontakter, t.ex. uppgifter om anbudsförfrågan och anbud, köp av produkter och tjänster (t.ex. köpeavtal samt innehållet i beställning, leverans och montage, samt leveranstider), uppgifter om betalnings- och finansieringsinstrument (t.ex. faktureringsuppgifter) samt betalningsplan, uppgifter om eventuell uppsägning av hemköp och hemköpsavtal, uppgifter om byggnad som ägs, förvaltas eller som används som bostad av den registrerade (t.ex. byggnadsår, och uppgifter om byggnadens rörledningar och värmesystem), uppgifter om byggande, renovering eller ombyggnad, samt i anslutning till dessa uppgifter som gäller planering, reklamation, feedback, samt uppgifter om andra kontakter, kundkommunikation och åtgärder vid personliga kontakter, inklusive inspelning av samtal, samt garantiuppgifter och uppgifter om garantiåtgärder, inkassouppgifter, uppgifter i anslutning till ROT-avdrag, uppgifter om riktad marknadsföring till den registrerade, hur marknadsföring utnyttjats och information som getts i samband med marknadsföringen, samt tillstånd och förbud som gäller direktmarknadsföring.

5. Förvaring av personuppgifter

Personuppgifter förvaras utan tidsbegränsning eller tills personen själv önskar få uppgifterna raderade.

6. Normala uppgiftskällor

Direkt av den registrerade insamlas bland annat uppgifter om avtal som ingås om produkter och tjänster som erbjuds av den registeransvariga, uppgifter om kostnadsfria tjänster som erbjuds av den registeransvariga, uppgifter vid olika kundservicegränssnitt, t.ex. hemförsäljning eller när den registrerade deltar i marknadsföringskampanjer och –evenemang som arrangerats av den registeransvariga. Personuppgifter kan insamlas och uppdateras även ur den registeransvarigas övriga personregister, och från den registeransvarigas samarbetsparter samt myndigheter och företag som erbjuder tjänster inom personuppgifter.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter kan utlämnas i enlighet med vad den vid respektive tillfälle rådande lagstiftningen tillåter och förpliktigar till, såvida inte den registrerade har förbjudit utlämnande av uppgifter. Uppgifter utlämnas inte till utomstående eller andra obehöriga. Uppgifter överförs och utlämnas inte utanför EU eller EES.

8. Skydd av registret

Det manuella materialet är skyddat, och endast personer som befullmäktigats till detta av den registeransvariga har med den registeransvarigas tillstånd tillgång till detta material. Filer som behandlas elektroniskt skyddas enligt allmänt vedertagna och bekräftade metoder. Dessa innebär brandmurar, dataskyddssystem, lösenord.

9. Kontrollrätt

Den registrerade har rätt att kontrollera de uppgifter som sparats i registret om honom/henne. Begäran om kontroll av uppgifter görs skriftligt, och riktas alternativt till handläggare av registerärenden eller till den registeransvarigas kundbetjäning.

10. Rätt att yrka på rättelse av uppgifter

Den registeransvariga korrigerar, raderar eller kompletterar på eget initiativ eller på begäran av den registrerade sådana personuppgifter i registret som avsett användningsändamålet är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade, Den registrerade ska för korrigering av uppgifterna kontakta den registeransvariga via handläggare av registerärenden eller den registeransvarigas kundbetjäning. Begäran ska ställas skriftligt.

11. Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter

Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvariga att behandla den registrerades personuppgifter för direktmarknadsföring, distansförsäljning och annat slag av direktmarknadsföring, samt för marknads- och opinionsundersökningar, liksom även för personmatriklar och släktforskning. Förbudet ska ställas skriftligt och riktas till handläggare av registerärenden eller till den registeransvarigas kundbetjäning.